Reklamacja - postępowanie reklamacyjne Kedwyr TPK Opole

Reklamacja

Szczegółowy opis procesu składania reklamcaji znajduje sie w regulaminie Art. 4.

 

Art. 4. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne.

1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji.

3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi przez Operatora, nieprawidłowości w pracy platformy www.kedwyrtpk.pl lub niewykonania zamówionej usługi należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@kedwyrtpk.pl w tytule wiadomosci wpisując : Reklamacja S LP nr: podając numer listu przewozowego, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zlecenia.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika to 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została przysłana.

5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania usługi przez Przewoźnika należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@kedwyrtpk.pl w tytule wiadomosci wpisując Reklamacja – LP nr: podając numer listu przewozowego, lub listem poleconym na adres siedziby Operatora.

6. Operator, po sprawdzeniu kompletności dokumentacji przekazuje sprawę Przewoźnikowi który jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni. Operator nie ma możliwości ingerencji bądź wywierania wpływu na Przewoźnika podczas procedury reklamacyjnej.

Osoba składająca reklamację musi ją zgłosić w ciągu:

 • 5 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki przez Odbiorcę - Zapis ten dotyczy ubytków lub uszkodzeń przesyłki nie widocznych podczas przyjmowania przez Odbiorcę przesyłki od kuriera doręczającego;
 • 25 dni kalendarzowych licząc od dnia następujacego po dniu nadania przesyłki - w pozostałych przypadkach.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

 • dane teleadresowe osoby zgłaszającej reklamację;
 • oryginał listu przewozowego dla potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu, lub potwierdzenia dostawy;
 • podpisany protokół szkody;
 • kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem;
 • nazwę banku i nr konta, na które ma być przekazana kwota roszczenia;
 • dokumenty uzasadniające kwotę roszczenia:
 • innych dokumentów uzasadniających stratę.
 • kalkulację kosztów wytworzenia;
 • oryginał lub potwierdzoną kopię faktury VAT;
 • wykaz załączonych dokumentów.

7. Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika jest opisanie na liście przewozowym zawartości przesyłki. Dopuszcza się zaznaczenie n-ru faktury VAT na której przewożony towar się znajduje.

8. Odpowiedzialność Przewoźnika za utratę lub zniszczenie przesyłki jest ograniczona zgodnie z pkt.6. Art.2 niniejszego regulaminu, o ile nie zawarto umowy na ubezpieczenie przesyłki.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki, Przewoźnik rezerwuje okres 30 dni kalendarzowych na prowadzenie poszukiwań, a po tym czasie przesyłka uznawana jest za zaginioną. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zaginięcia przesyłki. Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu zaginięcia przesyłki należy wszcząć prodedurę reklamacji zgodnie z pkt.5. Art.4 niniejszego regulaminu.